Centrum
Aktualności
Czytelnia
Biuletyn
Galeria
Tyflologia
Adresy
Kontakt
Dział Absolwentów
Strona główna

:: tło czarne
:: tło białe


Przedruk i kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Biura Centrum

Komputer dla Homera - 2006

Program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących

W 2006 r. wnioski można składać w oddziałach PFRON do 1 marca do 25 kwietnia.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na:

 • zakup podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie,
 • zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie,
 • zakup specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie,
 • zakup urządzeń lektorskich.
 • szkolenia komputerowe w zakresie podstawowej obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania

W programie mogą wziąć udział:

 • osoby pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku
 • dzieci i młodzież w wieku do lat 18 posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

 • wykonywanie pracy zarobkowej lub zarejestrowanie się w urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych lub poszukujących pracy bądź
 • uczenie się albo studiowanie

Wysokość dofinansowania ustalana będzie w zależności od wysokości dochodów brutto na członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Maksymalna kwota nie może jednak przekroczyć:

 • 10-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę dla podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie
 • 20-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę dla specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie
 • 40-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę dla specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie
 • 14-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę dla urządzeń lektorskich

Aby skorzystać z dofinansowania konieczne jest wniesienie wkładu własnego w wysokości:

 • nie mniejszej niż 5% ceny zakupu - dla podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania
 • nie mniejszej niż 2% ceny zakupu - dla specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania
 • nie mniejszej niż 2% ceny zakupu - dla specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich
 • nie mniejszej niż 7% ceny zakupu - dla urządzeń lektorskich

W programie nie mogą brać udziału:

 • osoby, które w przeszłości naruszyły warunki umowy z PFRON lub mają wymagalne zobowiązania wobec PFRON
 • osoby, których dochód brutto na osobę w gospodarstwie przekracza dwuipółkrotność najniższego wynagrodzenia za pracę, lub dwuipółkrotność najniższego wynagrodzenie za pracę powiększonego o specjalny współczynnik w przypadku osób samotnych. Jeżeli osoba niepełnosprawna chce zakupić sprzęt brajlowski, to dochód brutto na osobę w gospodarstwie nie może przekroczyć czterokrotności najniższego wynagrodzenia.

Wzory wniosków i zaświadczeń dostępne są na stronie www.pfron.org.pl