Centrum
Aktualności
Czytelnia
Biuletyn
Galeria
Tyflologia
Adresy
Kontakt
Dział Absolwentów
Strona główna

:: tło czarne
:: tło białe


Przedruk i kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Biura Centrum

Informacja o Centrum

Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku powstałe w styczniu 2006 r. w Laskach przy działającym już od ponad 90. lat Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi jest realizacją nowego projektu Działu ds. Absolwentów, odpowiedzialnego za tę statutową działalność Towarzystwa, która obejmuje rehabilitację społeczną i zawodową oraz zatrudnienie osób z wadami wzroku. Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stało się możliwe wzmocnienie i rozszerzenie dotychczas udzielanego wsparcia dla osób niewidomych i słabo widzących z terenu całego kraju, poszukujących pracy.

Centrum zapewnia:
- fachowe poradnictwo zawodowe, psychologiczne, społeczne i prawne;
- rehabilitację zawodową osób nowo ociemniałych,
- pomoc w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy i budowaniu własnej kariery zawodowej.

Centrum nieodpłatnie oferuje:
- pomoc w wyborze zawodu, kierunku szkolenia lub kształcenia zawodowego i zmiany zawodu,
- pomoc w pokonywaniu barier psychologicznych uniemożliwiających lub utrudniających podjęcie pracy,
- instrukcje postępowania w sprawach urzędowych i pomoc w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Usługi doradcze świadczone są również w miejscu zamieszkania osoby z dysfunkcją wzroku.

Projekt prowadzony w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
Priorytetu 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej"
Działania 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"
Schematu a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy.