INFORMACJE O PROJEKCIE

III EDYCJA PROJEKTU

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi reprezentowane przez Dział ds. Absolwentów
we współpartnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych przystąpiło do realizacji następnego projektu PFRON pn.: WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY III.

Celem głównym projektu jest:

  1. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób niewidomych z terenu całego kraju
    w okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2014 r. poprzez udzielenie zindywidualizowanej, kompleksowej usługi polegającej na wsparciu przy wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy.

Cele szczegółowe to:

  1. Rozwinięcie, podtrzymanie i przywrócenie aktywności społeczno - zawodowej osób niewidomych poprzez zapewnienie im kompleksowego, profesjonalnego wsparcia specjalistycznego, szkoleniowego i doradczego.
  2. Zmiana postaw społecznych u osób z rodzin i opiekunów osób niewidomych
    w obszarze aktywności społeczno - zawodowej osób niewidomych.

Beneficjentami projektu po stronie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi są osoby
ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu wzroku, które są uczniami lub absolwentami ośrodków szkolno - wychowawczych dla młodzieży
z wadami wzroku z terenu całego kraju lub podopiecznymi Działu ds. Absolwentów.

Projekt także kieruje działania do najbliższego otoczenia beneficjenta.