umieszczono: 22.12.2011

PROJEKT "WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY II"
ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Poniżej przedstawiamy statystykę liczbowo-procentową Beneficjentów Ostatecznych w projekcie w różnych podziałach. Wskaźniki w projekcie zostały osiągnięte.

BENEFICJENCI OSTATECZNI:

Podział ze względu na płeć
Kobiety
Mężczyźni
Razem
238
47%
268
53%
506
100%


Podział
ze względu na wiek
Kobiety
Mężczyźni
Razem
15-24
101
142
243
48,02%
25-54
111
113
224
44,28%
55-64
26
13
39
7,7%


Podział
ze względu na wykształcenie
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Podstawowe/brak
52
38
90
17,79%
Gimnazjalne
63
95
158
31,22%
Ponadgimnazjalne
91
99
190
37,54%
Pomaturalne
15
14
29
5,76%
Wyższe
17
22
39
7,7%


Podział
ze względu na
Ośrodki
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Laski
35
60
95
47,25%
Bydgoszcz
15
29
44
21,88%
Kraków
20
23
43
21,38%
Lublin
4
5
9
4,49%
Warszawa
1
4
5
2,5%
Dąbrowa Górnicza
4
1
5
2,5%
Razem
79
122
201
100%


Podział
ze względu na
pobieranie nauki
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Uczący się
84
134
218
43,1%
Nie uczący się
154
134
288
56,9%


W Warsztatach Aktywizacji Zawodowej wzięło udział 225 osób.
W Warsztatach Rehabilitacji Społecznej wzięły udział 62 osoby.
10 miesięczny kurs języka angielskiego ukończyło 12 osób.
10 miesięczne eksperymentalne doskonalenie zawodowe niewidomych nauczycieli nauczania języka angielskiego metodą Callana za pomocą Skype ukończyły 3 osoby.
Szkolenia zawodowe Contact Center ukończyło 89 osób.
Staże ukończyło 67 osób.

Najważniejszy, wymierny efekt projektu to podjęcie pracy przez 80 beneficjentów projektu, z czego:
- 43 osoby pracują na stanowiskach Contact Center,
- 10 osób pracuje na stanowiskach administracyjno-biurowych,
- 6 osób pracuje jako masażyści,
- 4 osoby pracują jako operatorzy baz danych,
- 3 osoby pracują jako pracownicy fizyczni,
- 2 osoby testują strony internetowe,
- 2 osoby są przedstawicielami handlowymi,
- 2 osoby pracują w sądzie (woźny sądowy, protokolant sądowy),
- 2 osoby pracują jako nauczyciele (matematyki i języka angielskiego),
- 1 jako muzykoterapeuta,
- 1 jako psycholog,
- 1 jest wykładowcą na kursie masażu,
- 1 jako pomocnik księgowego,
- 1 jako informatyk,
- 1 prowadzi własną działalność gospodarczą.

Ponadto wsparciem zostały objęte osoby z rodzin oraz otoczenia osób niewidomych, które uczestniczyły w Warsztatach i indywidualnych konsultacjach.

Podział Otoczenia ze względu na płeć
Kobiety
Mężczyźni
Razem
301
60,2%
199
39,8%
500
100%


Podział
ze względu na wiek
Kobiety
Mężczyźni
Razem
15-24
44
63
107
20,6%
25-54
217
116
333
66,6%
55-64
40
20
60
12%

umieszczono: 21.12.2011

KONFERENCJA PROMOCYJNO - UPOWSZECHNIAJĄCA PROJEKT
"WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY II"

Dnia 12 grudnia 2011 roku w hotelu Holiday Inn w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja promocyjno-upowszechniająca projekt "Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II". Była ona podsumowaniem dwuletnich działań projektowych.
Podczas konferencji odbyła się prezentacja projektu. Głos zabrali przedstawiciele Lidera oraz Partnerów Projektu. Swoimi wnioskami i doświadczeniami z udziału w projekcie dzielili się pracodawcy oraz beneficjenci ostateczni, którzy odbyli staże lub zdobyli zatrudnienie.

umieszczono: 15.12.2011

PROJEKT W LISTOPADZIE

Eksperymentalne doskonalenie zawodowe
Zakończyło się kolejne działanie w projekcie - eksperymentalne doskonalenie zawodowe niewidomych nauczycieli nauczania języka angielskiego metodą Callana przez telefon/skype, które ukończyły trzy osoby. Jedna już pracuje jako nauczyciel w szkole językowej.

Staże i praca
W listopadzie zakończyły się staże w: Estel S.C. w Bielsku-Białej, Gabinet Kosmetyki Stosowanej "Zdrowie i Uroda" w Bartoszycach oraz Quality Cube Sp. z o.o. w Warszawie. W tym miesiącu pracę podjęło 9 Beneficjentów.

umieszczono: 22.11.2011

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dobiegł końca kurs języka angielskiego metodą Callana. Skorzystało z niego
12 Beneficjentów - uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Kursanci nabyli umiejętności posługiwania się językiem obcym w stopniu komunikatywnym oraz wiedzą o regułach języka. W zależności od frekwencji uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu bądź zaświadczenia o uczestnictwie w kursie. Wręczenie zaświadczeń odbyło się w obecności między innymi: Koordynatora Partnera - Pani Krystyny Koniecznej, Dyrektor Ośrodka Pani Barbary Planty, prowadzącego kurs Pana Roberta Wekera i lektorów.

umieszczono: 15.11.2011

STAŻE I PRACA

Staże w naszym projekcie zbliżają się ku końcowi. Aktualnie odbywają się staże w:
Estel s.c. w Bielsku-Białej, Gabinecie Kosmetyki Stosowanej "Zdrowie i Uroda"
w Bartoszycach, Quality Cube Sp. z o.o. w Warszawie oraz Urzędzie Wojewódzkim
m.st. Warszawy. Natomiast w październiku zakończyły się staże w: Górnośląskim Centrum Rehabilitacyjnym "Repty" w Tarnowskich Górach, Kole Powiatowym PZN
w Sępólnie Krajeńskim, Moll Polska Sp. z o.o. w Warszawie
oraz w Quality Cube Sp. z o.o. w Warszawie.
Pracodawcy są z nami w stałym kontakcie - prowadzono rozmowy oraz konsultacje. Zapraszano do biura projektu by móc zaprezentować możliwości pracy osób niewidomych. Trenerzy pracy również monitorowali miejsca staży i pracy Beneficjentów Ostatecznych. W październiku pracę podjęło 9 osób między innymi w:
IVONA Software Sp. z o.o. w Gdyni, Moll Polska Sp. z o.o. w Warszawie, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach i w Szkole Policealnej GoWork.pl w Warszawie.
W tym miesiącu odwiedzono Beneficjentów w Sępólnie Krajeńskim oraz w Tarnowskich Górach. Była okazja zobaczyć nie tylko miejsce pracy, ale również porozmawiać z ich przełożonymi i współpracownikami. Za każdym razem mile nas przyjmowano. Zadowolenie na twarzach stażystów przekonuje nas do takich form aktywizacji.

umieszczono: 29.09.2011

WRZEŚNIOWE DZIAŁANIA PROJEKTOWE

W ubiegłym tygodniu zakończyły się Warsztaty Aktywizacji Zawodowej dla Beneficjentów Ostatecznych oraz Warsztaty dla Rodzin i Opiekunów.
Był to tydzień wypełniony po brzegi różnego rodzaju zajęciami, prelekcjami, ćwiczeniami. Celem warsztatów było m.in. poszerzenie wiedzy na temat rynku pracy. Zarówno Beneficjenci, jak i Opiekunowie skorzystali z indywidualnych konsultacji ze specjalistami.
Po dniu wyczerpujących zajęć szkoleniowych należało dać umysłowi odpocząć, dlatego wieczory przeznaczone były nie tylko na poznanie się i odpoczynek, ale również na zabawę. Uczestnicy wyśmienicie bawili się śpiewając wspólnie przy ognisku, a także tańcząc wśród dźwięków swojej ulubionej muzyki.
Dzięki sprzyjającej pogodzie była możliwość podziwiania uroków nadmorskiego krajobrazu.

Teraz pełni energii czekamy z niecierpliwością na kolejne działania w Projekcie.

umieszczono: 13.09.2011

WIZYTA W BIURZE PROJEKTU

13 września mieliśmy przyjemność gościć w Biurze Projektu Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II wójta gminy Izabelin pana Witolda Malarowskiego. Wizyta dotyczyła zatrudnienia jednego z BO w Urzędzie Gminy Izabelin.

umieszczono: 13.09.2011

WIZYTA MONITORINGOWA W DZIALE DS. ABSOLWENTÓW

8 września w Biurze Projektu w Laskach odbyła się wizyta monitoringowa pracowników Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
W trakcie spotkania sprawdzano zgodność świadczonej usługi z umową o dofinansowanie projektu, zgodność z umową na jej realizację oraz zgodność przeprowadzonych działań z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o jego dofinansowanie. Weryfikacji poddano także zgodność zakresu tematycznego szkolenia/warsztatu/konferencji z wnioskiem oraz oznakowanie pomieszczeń, gdzie realizowany jest projekt. Sprawdzano właściwe umieszczenie logotypów PO KL i UE oraz informacji o współfinansowaniu projektu z EFS na plakatach lub tablicach. Sprawdzono także zgodność oznakowania materiałów szkoleniowych z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL i sposób ich przekazywania BO oraz dokumenty potwierdzające realizację usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą. Przeprowadzający wizytę zapoznali się też z ankietą przygotowaną dla uczestników projektu, która ma na celu pozyskanie ich opinii na temat realizowanej przez Dział usługi oraz weryfikacji ich wiedzy na temat jej współfinansowania z EFS.
W informacji pokontrolnej nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień oraz potwierdzono prawidłową realizację projektu.

umieszczono: 13.09.2011

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Projekt Wsparcie Osób Niewidomych Na Rynku Pracy II skierowany jest także do tych BO, którzy z różnych względów nie mogą brać udziału w kilkudniowych zajęciach grupowych. To właśnie dla nich prowadzone są Konsultacje Indywidualne. Zainteresowany tą formą wsparcia projektowego BO może w każdej chwili włączyć się do trwającego projektu. Konsultacje Indywidualne prowadzone są w terminach najwygodniejszych dla BO i trwają tak długo, jak wymaga tego każdy indywidualny przypadek. Oprócz pomocy specjalistów przygotowujących Indywidualny Plan Działania, BO może także liczyć na wsparcie, porady i konsultacje instruktora orientacji przestrzennej, prawnika i specjalisty bezwzrokowych technik i metod pracy.

umieszczono: 1.08.2011

SZKOLENIE CONTACT CENETR - SZANSA NA PRACĘ!!!

W ramach projektu Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II Dział Absolwentów proponuje udział w profesjonalnym szkoleniu Contact Center. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu można podjąć pracę np. na stanowisku telemarketera w każdej firmie oferującej swoje usługi klientom przez telefon.

CZYTAJ WIĘCEJ

umieszczono: 29.07.2011

PROJEKT W LIPCU

WIZYTA MONITORUJĄCA
W lipcu w Biurze Projektu odbyła się wizyta monitorująca przedstawicieli Lidera. Sprawdzono oznakowania oraz sposób przechowywania dokumentacji projektowej. Zapoznano się z pracownią szkoleń, w której odbywają się szkolenia zawodowe Contact Center oraz warsztatem psychologa i specjalisty ds. rekrutacji. Podczas wizyty dyskutowano na temat realizacji projektu. Omówiono bieżące trudności oraz przeanalizowano planowane wskaźniki.

KONSULTACJE
W lipcu odbywały się indywidualne konsultacje dla rodzin i otoczenia BO. Po krótkim omówieniu zasad poruszania się z osobą niewidomą przystąpiono do ćwiczeń bezwzrokowego poruszania się z laską na małej i dużej przestrzeni. Nie lada wyzwaniem dla uczestników okazało się przygotowanie w ciemności kawy czy herbaty oraz ich konsumpcja. Uczestnicy mieli wiele pytań, a osoby prowadzące chętnie i wyczerpująco objaśniali wszelkie wątpliwości.

Kilku Beneficjentów Ostatecznych skorzystało w tym miesiącu z indywidualnego wsparcia. Zakres wsparcia obejmował między innymi: konsultacje psychologiczne, zajęcia z orientacji przestrzennej oraz bezwzrokowych technik i metod pracy. Codzienne ćwiczenia przyniosły oczekiwane rezultaty.

umieszczono: 1.07.2011

CZERWCOWE WARSZTATY

W czerwcu w ramach projektu Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II odbyły się kolejne Warsztaty Rehabilitacji Społecznej.

umieszczono: 3.06.2011

DZIAŁANIA PROJEKTOWE W MAJU

PODJĘLI PRACĘ
Doświadczyło tego już 39 BO zrekrutowanych do projektu przez Dział ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
Działania projektowe do końca maja 2011 roku zaowocowały podjęciem pracy przez aż 39 osób - beneficjentów projektu Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II.
Zatrudnieni pracują na stanowiskach: telemarketerów, masażystów, pracowników biurowych, operatorów baz danych, testujących strony internetowe, pracowników administracyjnych, przedstawicieli handlowych, prowadzących konwersacje w języku angielskim, prawników, pomocy księgowych, woźnych sądowych; dwie osoby prowadzą własną działalność gospodarczą.
Zadowoleni z nowych pracowników to m.in. następujące firmy: Moll Polska, Ośrodek Rehabilitacji Amicis, Studio Terapii Naturalnej Nefryt, Metro Beaty, Milmex, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Sąd Rejonowy Praga Północ, Spółdzielnia Świt, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych, Zakład Opieki zdrowotnej Warszawa Białołęka, Mikrotech, PZN, Limatherm Components, Fundacja Trakt, Work Ekspress IGD, Biuro Rachunków Partner, Integracja.

WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Uczestnicy wzięli udział w zajęciach warsztatowych na temat przygotowania do samodzielnego poszukiwania pracy, w treningu asertywności, w warsztatcie o świecie zawodów oraz w prezentacji i nauce e-podpisu. Odbyło się także spotkanie integracyjne na temat gospodarowania czasem.

WARSZTATY DLA RODZIN I OTOCZENIA
Uczestnicy wysłuchali wykładu na temat wpływu wczesnego wspomagania na życie dorosłej osoby niewidomej oraz wzięli udział w warsztatach na temat zdrowego stylu życia, wpływu turystyki na życie osoby niewidomej oraz warsztacie pt.: Rodzina a świat wartości duchowych.

WARSZTATY REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
W ramach zajęć warsztatowych odbyły się zajęcia na temat "Osoba niewidoma w rodzinie - jak poruszać się z osobą niewidomą" oraz spotkanie integracyjne o komunikacji interpersonalnej. Miały miejsce także zajęcia ruchowe w plenerze, diagnozy lekarskie i tyflopedagogiczne.

PREZENTACJA STANOWISKA PRACY DOSTOSOWANEGO DLA OSOBY NIEWIDOMEJ
Kolejna prezentacja stanowiska pracy Contact Center przystosowanego do obsługi przez osobę niewidomą skierowana do potencjalnych pracodawców odbyła się podczas Targów Pracy w Mławie.

umieszczono: 2.06.2011

PROJEKT W RADIU ZET

28 maja na antenie Radia Zet została wyemitowana krótka informacja o projekcie Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II. Można jej posłuchać wchodząc na poniższe linki.

Wersja krótsza, która została wyemitowana na antenie Radia Zet

Wersja dłuższa, której można posłuchać na stronie internetowej Radia Zet

umieszczono: 13.05.2011

PROJEKT W KWIETNIU

W kwietniu w ramach projektu Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II odbyły się kolejne Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Rehabilitacji Społecznej oraz Warsztaty dla Rodzin i Opiekunów.umieszczono: 10.05.2011

KOLEJNE PREZENTACJE STANOWISKA PRACY DOSTĘPNEGO DLA OSÓB NIEWIDOMYCH

W kwietniu z ofertą Działu ds. Absolwentów skierowaną do pracodawców mogli zapoznać się zainteresowani tematem uczestnicy IX. Mińskich Targów Pracy, Targów Pracy w Jaworznie, XXII. Targów Pracy w Chorzowie, XIII. Beskidzkiego Forum Pracy w Bielsko-Białej, III. Subregionalnych Targów Edukacji i Pracy w Ciechanowie oraz IV. Leżajskich Targów Pracy.

Prezentacja stanowiska pracy Contact Center podczas targów pracy jest jednym z wielu działań w ramach realizowanego przez Dział ds. Absolwentów projektu Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II.

umieszczono: 15.04.2011

AKTYWNY MARZEC

Część zespołu projektowego odpowiedzialna za kontakty z pracodawcami przedstawiła naszą ofertę dotyczącą wsparcia i aktywizacji osób niewidomych na targach pracy. W Białymstoku zaprezentowano się na IV Forum Pracy, w Zamościu na II Transgranicznych Targach Pracy, w Olesnie i Puławach na Targach Pracy i Edukacji.W ramach projektu odbyły się kolejne Warsztaty Aktywizacji Zawodowej oraz Warsztaty dla Rodzin i Opiekunów.
Uczestnicy wzięli udział w kilku warsztatach: prezentacja e-podpisu; znaczenie orientacji przestrzennej w życiu osoby niewidomej; warsztacie doradcy zawodowego; psychologicznym dotyczącym asertywności; prawnym o uprawnieniach osób niewidomych; zdrowotno - terapeutycznym oraz społecznych na temat integracji w zespole i dotyczącym tematu odpowiedzialny pracownik - profilaktyka uzależnień. Uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem PUP oraz ćwiczeniach na temat metod i zasad poruszania się w metrze. W ramach przedstawienia działań TOnO na rzecz niewidomych pokazano bibliotekę brajlowską, bibliotekę kasetową oraz gabinet rehabilitacji widzenia i orientacji przestrzennej. Beneficjenci odwiedzili także basen oraz salę rehabilitacyjną i wysłuchali tam wykładu na temat znaczenia rehabilitacji leczniczej dla niewidomych. Wszyscy wzięli udział w konsultacjach indywidualnych ze specjalistami wielu dziedzin.

umieszczono: 8.03.2011

LUTOWE WARSZTATY

W lutym br. w ramach projektu Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II odbyły się kolejne Warsztaty Aktywizacji Zawodowej dla BO.
W trakcie dwudniowego spotkania miały miejsce liczne zajęcia warsztatowe. Przeprowadzono warsztaty społeczne pt.: Przygotowanie do samodzielności oraz Gry i zabawy integracyjne. Podczas warsztatu Prezentacja e-podpisu uczestnicy ćwiczyli umiejętność własnoręcznego składania podpisu oraz zapoznali się z nowoczesnymi technikami informatycznymi. Wzięli także udział w warsztacie: Odpowiedzialny pracownik - profilaktyka uzależnień. Pokaz basenu i sali rehabilitacyjnej był elementem prezentacji na temat znaczenia rehabilitacji leczniczej dla niewidomych. Uczestnicy spotkania poznali także pracownie szkolenia zawodowego.
W lutym br. odbyły się także Warsztaty dla Rodziców i Rodzin Beneficjentów. Tym razem byli to rodzice uczniów Ośrodka w Laskach. Uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z Zarządem Towarzystwa i Dyrekcją Ośrodka oraz zapoznali się z uprawnieniami dotyczącymi osób niepełnosprawnych. Uczestniczyli także w zajęciach szkolnych, poznali pracownie kształcenia zawodowego i spotkali się nauczycielami poznając metody i sposoby kształcenia niewidomych. Poznali też zadania Pomocy Społecznej skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Przeprowadzone warsztaty społeczne dotyczyły sposobów poruszania się z osobą niewidomą oraz radosnych doświadczeń związanych z wychowywaniem niewidomego dziecka. Podczas wizyty w Dziale ds. Absolwentów uczestnicy wzięli udział w prezentacji pracowni tyfloinformatycznej, skorzystali z indywidualnych konsultacji dotyczących przyszłości ich dzieci.

umieszczono: 8.03.2011

WIZYTA NA UW

W lutym grupa uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w Laskach była z wizytą na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyło się tam spotkanie z przedstawicielką Biura Pełnomocnika Rektora UW ds. Studentów Niepełnosprawnych. Spotkanie miało na celu przybliżenie zasad rekrutacji na uczelnię, prezentację kierunków studiów oraz przedstawienie oferty Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych. Dzięki spotkaniu, przyszli kandydaci na studia dowiedzieli się także, na jaką praktyczną pomoc ze strony Biura mogą liczyć w trakcie nauki.

umieszczono: 8.03.2011

STAŻE CIĄG DALSZY

W minionym miesiącu podpisano kolejne umowy stażowe w ramach projektu Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II. Kontynuowane były staże w firmie Quality Cube, samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Białołęka oraz Moll Polska.

umieszczono: 8.02.2011

STAŻE W PROJEKCIE

Dzięki realizowanemu przez Dział ds. Absolwentów projektowi WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY II do końca stycznia 2011 roku pracę podjęło już dziesięć osób. Nadal trwają staże w firmie Quality Cube oraz w Instytucie Psychologii Zdrowia.

umieszczono: 8.02.2011

Z NOWYM ROKIEM - STYCZEŃ 2011

Nowy rok kalendarzowy i kolejny rok realizacji Projektu Wsparcie Osób Niewidomych na Rynku Pracy II rozpoczęły spotkania warsztatowe dla Beneficjentów oraz ich Rodzin i Otoczenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

umieszczono: 8.02.2011

DZIAŁO SIĘ W PROJEKCIE W 2010 ROKU

Projekt "WSPARCIE OSÓB NIEWIDOMYCH NA RYNKU PRACY II" wszedł w nowy rok. Wydarzenia projektowe roku 2010 znajdują się w Archiwum.